ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI KYC Z ZASTOSOWANIEM AUTOMATYZACJI

Platforma PassFort Lifecycle

Zredukuj udział czynności manualnych w procesie zapewnienia zgodności z przepisami dzięki cyfrowym procesom KYC dostępnym na platformie PassFort Lifecycle. Szybko przyjmuj nowych klientów i zarządzaj ryzykiem oraz zgodnością z przepisami w całym cyklu życia klienta.

Twórz cyfrowe procesy KYC i AML w oparciu o swoje polityki ryzyka. Automatyzuj zadania i przenieś ciężar działań na mechanizm ryzyka, aby odciążyć Twój zespół.

Przyśpiesz procesy manualne lub zadania naprawcze, które mogą (i powinny) być zautomatyzowane oraz dołącz specjalistów ds. zgodności z przepisami tam, gdzie może to przynieść wartość dodaną w analizie, ocenie i podejmowaniu decyzji.

Zintegruj zautomatyzowane kontrole pKYC z wiodącymi źródłami danych. Zapewnij zespołom współpracę w bezpiecznym narzędziu do zarządzania sprawami. Przekazuj problemowe kwestie na wyższy poziom kompetencji, generuj raporty wydajności oraz podejmuj bardziej trafne i uwzględniające ryzyko decyzje przy wyborze jednostek, z którymi chcesz współpracować.

 • Rozwiązania KYC
 • Platforma PassFort Lifecycle
  world connect
  DOSTĘP GLOBALNY

  Kompleksowy proces wdrażania klientów i proces pKYC w dowolnie wybranym miejscu na świecie

  Automatyzacja procesów oceny ryzyka i zapewnienia zgodności z przepisami

  Zintegrowanie globalnych kontroli danych

  Tworzenie dynamicznych profili ryzyka

  Współpraca nad przypadkami i komunikacja z klientami

  Narzędzia analityczne umożliwiające ciągłe doskonalenie

  Skrócenie czasu trwania etapu wdrożenia

  PIĘĆ KOMPONENTÓW PROCESU PASSFORT LIFECYCLE

  Kluczowe cechy i funkcje

  Zautomatyzuj politykę zgodności dla dowolnej jurysdykcji, produktów lub typów klienta. 
  PassFort Lifecycle jest produktem SaaS opartym na jednym prostym interfejsie API, który można zintegrować ze źródłami danych Moody’s oraz własnymi systemami back office.

   PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH CECH I FUNKCJI

   Potencjalne korzyści z procesu PassFort Lifecycle

   Dostosuj własne procesy automatycznych kontroli zgodności z przepisami dzięki modułowi do konstruowania inteligentnych strategii typu low-code/no-code. Mapuj procesy przy użyciu prostej struktury blokowej z funkcją przeciągnij i upuść. Zaplanuj podróż klienta zgodnie z własną strategią zarządzania ryzykiem.

   Przewaga inteligentnych strategii polega na tym, że można je aktualizować, edytować i modyfikować w dowolnie wybranym momencie. Przetestuj i sprawdzaj, co najlepiej działa. Można wypróbować różne zestawienia, aby zrozumieć, co pozwala uzyskać najlepsze rezultaty dla własnego przedsiębiorstwa i klientów.

   Specjaliści są ważnym ogniwem w procesie zapewnienia zgodności z przepisami, dlatego można wprowadzić weryfikacje manualne na dowolnie wybranym etapie. Wprowadź ludzi w procesie zapewnienia zgodności z przepisami tam, gdzie może to przynieść wartość dodaną w analizie, ocenie i podejmowaniu decyzji uwzględniających ryzyko.
    
   •    Uzyskaj elastyczny proces zapewnienia zgodności z przepisami.
   •    Maksymalizuj przetwarzania bezpośrednie.
   •    Dołączaj ludzi tam, gdzie może to przynieść wartość dodaną.
   •    Podnoś wydajność operacyjną.

   Skonfiguruj swoją instancję PassFort Lifecycle zgodnie z apetytem firmy na ryzyko. Możliwość utworzenia profilu ryzyka dla każdego klienta lub konta. Następnie podejmowanie decyzji dotyczących wdrożenia lub zakończenia współpracy na podstawie profilu ryzyka klienta. Przesunięcie ciężaru aktywności na zautomatyzowany silnik ryzyka.
   Silnik ryzyka zapewnia największy poziom elastyczności. Możliwość uwzględnienia przepisów obowiązujących w różnych jurysdykcjach, różnorodnych produktów lub różnych kategorii klientów. Możliwość łączenia zbiorów danych w celu definiowania profili niskiego, średniego i wysokiego ryzyka, a następnie kształtowania opracowanych definicji zgodnie z potrzebami.
   Dynamiczne profilowanie oznacza, że można uruchamiać niestandardowe procesy robocze na podstawie wartości wskaźnika ryzyka związanego z klientem. Możliwość opracowywania osobnych ścieżek dla klientów o niskim, średnim i wysokim poziomie ryzyka. Przejście od przetwarzania bezpośredniego do zaostrzonych kryteriów należytej staranności (EDD) w procesach zakończenia współpracy.
   Dodatkowo można zdefiniować ramy czasowe i cykle bieżącego monitorowania lub kontroli wznowieniowych bądź zastosować podejście oparte na procesie pKYC.
    
   •    Automatyzacja profilowania ryzyka
   •    Podejmowanie decyzji dotyczących klientów na podstawie poziomu ryzyka
   •    Procesy wdrażania, EDD lub kończenia współpracy na podstawie dostępnych danych
   •    Planowanie kontroli wznowieniowych w celu monitorowania lub wybór procesu pKYC

   Portal stanowi centrum dowodzenia i zarządzania przypadkami dla zespołu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami. Z portalu można korzystać w dowolnie wybranym miejscu i czasie, aby zarządzać wszystkimi aspektami wdrażania oraz monitorowania ryzyka. Zespoły wykonują czynności manualne, przekazują kwestie problemowe na wyższy poziom kompetencji oraz wymieniają się informacjami i komunikują z klientami na portalu.
   Tutaj można tworzyć, przechowywać i odświeżać profile. Użytkownicy mogą wyświetlać rezultaty procesów roboczych i sprawdzić, jakie zadania mają do wykonania. Możliwość korzystania z powiadomień na żywo i aktualizacji poziomu ryzyka w czasie rzeczywistym w przypadku procesu pKYC.
   Natychmiastowy dostęp do sprawozdań z audytów dla menedżerów, zainteresowanych stron lub organów kontroli i nadzoru. Możliwość określenia wydajności i skuteczności własnych procesów zapewnienia zgodności z przepisami. Możliwość ciągłego doskonalenia kluczowych wskaźników: liczby zatwierdzeń, czasu do podjęcia decyzji i rozkładu ryzyka.
    
   •    Portal oparty na technologii przetwarzania w chmurze, dostępny w dowolnie wybranej lokalizacji.
   •    Możliwość pełnozakresowego zarządzania przypadkami.
   •    Komunikacja ze współpracownikami i klientami.
   •    Przeprowadzanie audytów i generowanie raportów wydajności.

   Dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych do zautomatyzowanych kontroli w ramach procesów roboczych. PassFort Lifecycle oferuje wstępnie zbudowane integracje z kompany, Orbis i GRID oraz ponad 25 wiodących, globalnych dostawców danych. Możliwość organizacji procesów kontrolnych i stworzenia własnego ekosystemu danych dotyczących zgodności z przepisami.
   Wprowadzanie nowych dostawców danych lub wymiana istniejących dostawców w razie potrzeby.
   Możliwość osadzenia procesu PassFort Lifecycle we własnych systemach zaplecza przy użyciu naszych elementów webhook. Możliwość ustawienia prostego podglądu danych klienta, które są spójne i wiarygodne.
   •    Dodawanie lub wymiana dostawców danych
   •    Wykorzystanie istniejących umów lub opcji PAYG
   •    Wydanie tego, czego się używa
   •    Obsługa i utrzymywanie jednego interfejsu API

   Komunikacja z klientami i gromadzenie informacji bezpośrednio na platformie PassFort Lifecycle. Posiadamy niestandardowe formularze, z których można korzystać przy wysyłaniu zapytań i wychwytywaniu brakujących lub dodatkowych danych. Dzięki dokumentacji klienta powiązanej z profilami i formularzom dynamicznie zintegrowanym z inteligentnymi strategiami można zredukować czas trwania etapu wdrożenia, co upraszcza cały proces dla wszystkich stron.
    
   •    Zbieranie informacji od klientów bezpośrednio na platformie PassFort Lifecycle
   •    Dynamiczna integracja z Inteligentnymi Strategiami
   •    Wychwytywanie brakujących lub dodatkowych danych
   •    Skrócenie czasu trwania etapu wdrożenia

   KLUCZOWE CECHY I FUNKCJE

   Potencjalne korzyści z procesu PassFort Lifecycle

   1. NABYCIE

   Zbieranie informacji o kliencie, które są niezbędne do nabycia produktu.

   2. WDROŻENIE

   Ocena ryzyka, wdrożenie środków należytej staranności i podejmowanie decyzji.

   3. MONITOROWANIE

   Monitorowanie danych i transakcji klientów.

   4. WERYFIKACJA

   Ponowna ocena ryzyka i wdrożenie nowych strategii.

   5. PRZEGLĄDY

   Uzupełnianie luk w danych i podejmowanie decyzji.

   6. PROCEDURY KOŃCOWE

   Realizacja zadań niezbędnych w celu zamknięcia cyklu życia klienta.