Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Polityka prywatności

Informacja prawna dla użytkownika witryny www.aml-fraud.pl. Dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na BI Insight S.A.

Tożsamość administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) jest BI INSIGHT S.A. z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 4/U3, 02-495 Warszawa na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Kontakt do administratora:

E-mail: info@biinsight.pl
Telefon: +48 222 011 499
Listownie – kierując korespondencję na wyżej wymieniony adres siedziby BI Insight.

 

Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w BI Insight s.a. można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@biinsight.pl
Listownie – kierując korespondencję na wyżej wymieniony adres siedziby BI INSIGHT z dopiskiem „Pełnomocnik ds. Ochrony Danych.”
Z wyznaczoną osobą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane Pana/Pani będą przetwarzane w celu: ­

 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ADO związanych m.in. z:
  • przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
  • realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. ­
 • realizacji czynności biznesowych i prawnych związanych z procesem zawierania Umowy lub oferowania produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ­
 • realizacji czynności biznesowych i prawnych związanych z zawartą Umową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ­
 • archiwizacyjnym (dowodowym), który będzie realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi wymagające dostępu do danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, audytowe, księgowe, finansowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również, podmiotom którym ADO jest upoważniony lub zobowiązany do przekazania na podstawie przepisów prawa (np. organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze lub policji). Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom pocztowym (w związku z przesyłaniem korespondencji), dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

 

Prawa przysługujące w odniesieniu do danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, a także do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku kiedy ADO przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Jest to możliwe po wysłaniu żądania na skrzynkę iodo@biinsight.pl z właściwym opisem danych, które żądanie dotyczy. Żądanie musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi, których dotyczy żądanie.

 

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Pana/Pani danych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez:

 • Okres niezbędny do wykonywania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa;
 • Okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których jest realizowane automatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w ramach naruszenia przepisów RODO. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie Pana/Pani danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji kontaktów biznesowych w ramach Umowy z Pana/Pani udziałem.

 

Pliki „cookies”

W ramach portalu www.aml-fraud.pl stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na www.aml-fraud.pl wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.