Polityka prywatności BI Insight

  • Polityka prywatności

Informacja prawna dla użytkownika witryny BI Insight S.A. Dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na BI Insight S.A.

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest BI Insight, mający siedzibę w Warszawie (02-495) przy ul. Władysława Jagiełły 4/U3, odpowiadający za utrzymanie witryny www.biinsight.pl oraz komunikację z odwiedzającymi witrynę.

Kontakt do administratora:
poczta elektroniczna: info@biinsight.pl
kontakt telefoniczny: +48 222 011 499
listownie – kierując korespondencję na adres siedziby BI Insight.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować 
pod adresem: e-mail: iodo@biinsight.pl
lub telefonicznie na numer +48 600 466 061 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu budowania relacji oraz wymiany informacji w zakresie kontraktów z klientami i dostawcami oraz oferowanych przez BI Insight produktów i usług:

Podstawa prawna do przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

art. 3 pkt 14, art. 20aa pkt 1 lit. a, art. 20ac ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 20 ad, art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Odbiorcą danych jest BI Insight, a dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i kontraktorzy BI Insight. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji czynności biznesowych związanych z procesem ofertowania lub realizacji aktywnych kontraktów.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przechowywane przez BI Insight w okresie 24 miesięcy liczonym od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przekazania go do nas lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody nas przetwarzanie danych.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych oraz prawo do ich sprostowania. Jest to możliwe po wysłaniu żądania na skrzynkę iodo@biinsight.pl z właściwym opisem danych które wymagają sprostowania. Żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi, których dotyczy żądanie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie dotyczącym naruszenia zasad ochrony danych osobowych w państwie członkowskim, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wymiany informacji i korzystania z usług BI Insight S.A.
Niepodanie Państwa danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji kontaktów biznesowych.

Pliki „cookies”
W ramach portalu www.biinsight.pl stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na www.biinsight.pl wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.