Audyt AML

Konsulting i wdrożenia w zakresie pełnego procesu oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 • Audyt AML

Pomagamy zweryfikować czy instytucja i osoby odpowiedzialne za procesy AML są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.

AML skaner

Niezależny audyt AML

Audyt zgodności systemu AML (dokumentacji, regulacji wewnętrznych, procesów). Weryfikacja z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z praktyką rynkową (rekomendacje KNF, zalecenia nadzorcy, komunikaty GIIF) ze szczególnym uwzględnieniem:

Analizy procedury grupowej i wewnętrznej.

Analizy procesów dotyczących identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, w tym nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość.

Analizy procesów dotyczących identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Analizy procesów dotyczących identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Analizy procedury dotyczącej raportowania transakcji do GIIF.

  audyt AML

  Zastosowane metody przeprowadzenia audytu są zbliżone do tych, które stosuje organ nadzoru w ramach przeprowadzanych kontroli.

  Dlatego też przeprowadzamy postimplementacyjny przegląd regulacji wewnętrznych przede wszystkim w oparciu o przekazaną dokumentację oraz informacje uzyskane od zespołu projektowego badanej Instytucji.

   

  Raport

  Wynikiem audytu będzie podsumowanie wyniku prac w formie raportu zawierającego opinię prawną zawierającego informacje dotyczące potencjalnego poziomu ryzyka braku zgodności regulacyjnej w obszarach, które zostaną poddane audytowi. Ponadto raport uwzględniał będzie porównanie przyjętych rozwiązań z aktualną praktyką rynkową w kontekście Ustawy AML.
  W tym zakresie znajduje się również przekazanie zaleceń dotyczących poprawy systemu AML w ramach zagadnień określonych w przedmiocie usługi.

  Procedura AML

  W ramach audytu oferowana jest również druga faza, która jest skoncentrowana na dostosowaniu regulacji wewnętrznych do przekazanych rekomendacji i zaleceń, ewentualnego wpływu zmian na dokumenty powiązane.

  Kolejnym etapem jest propozycja automatyzacji procesów AML z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatycznych, które mogą być wdrożone przez DataServe.

  Podstawy prawne przeprowadzanego audytu:

  Ustawa dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 815);

  Dyrektywa 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE;

  Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006;

  Komunikaty GIIF i UKNF w zakresie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  SZKOLENIE

  Warsztaty

  Konfrontacja

  Warsztaty przeprowadzone z zespołem projektowym (oraz wskazanymi przez badaną Instytucję osobami operacyjnymi, stosującymi na co dzień zmienione regulacje w ramach działalności spółki) doprowadzą do skonfrontowania modelu działalności wynikającego z dokumentacji z praktyką w Instytucji.

  Identyfikacja

  Na tej podstawie zostaną zidentyfikowane obszary, które wymagają doprecyzowania w ramach regulacji wewnętrznych.

  Weryfikacja

  Zakresem oferty objęta jest również weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia oraz udokumentowania analizy ryzyka, dostosowanej do działalności Instytucji, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.